Средња школа

У Средњу балетску школу „Димитрије Парлић“ кандидати се уписују према редоследу који се утврђује на основу:
1) успеха на пријемном испиту,
2) успеха у претходном школовању, и то:
– општег успеха у основној балетској школи,
– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.
Пријемни испит за упис у Средњу балетску школу полаже се пре полагања завршног испита.
Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају II, III и IV разреда основне балетске школе и помноже с бројем два. (Укупан број бодова заокружује се на две децимале.) На основу општег успеха у основној балетској школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају VI, VII и VIII разреда, односно из последња три завршена разреда основне школе и помноже с бројем два. (Укупан број бодова заокружује се на две децимале.) На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Изузетно, кандидат који није завршио основну балетску школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу:
1) успеха на пријемном испиту,
2) успеха у претходном школовању, и то:
– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе,
– успеха на испиту за ниво основне балетске школе.

Испит за ниво основне балетске школе за одсек класичан балет и одсек савремена игра састоји се из три дела, и то:
1) класични балет – 10 бодова,
2) историјске игре – 10 бодова,
3) солфеђо – 10 бодова
На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по 4 бода из сваког дела испита.

Пријемни испит

За упис у балетску школу за одсек класичан балет кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:
1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна класична балетска варијација,
2) сценичност,
3) физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:
1) 150 бодова из класичног балета – балетске варијације,
2) 75 бодова за сценичност,
3) 75 бодова за физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – балетске варијације, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

За упис у балетску школу за одсек савремена игра, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:
1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена кореографија,
2) сценичност,
3) физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:
1) 150 бодова из класичног балета – савремене кореографије,
2) 75 бодова за сценичност,
3) 75 бодова за физичке предиспозиције.
Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у балетску школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:
1) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,
2) остварио већи број бодова по основу општег успеха у основној балетској школи, односно општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

КАЛЕНДАР УПИСА У I РАЗРЕД СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.
10. – 13. маj 2019. од 09:00 до 14:00 Пријављивање кандидата за полагање испита за:
1. ниво основне балетске школе и
2. полагање пријемног испита.
21. – 22. мај 2019. Полагање испита за ниво основне балетске школе
24. мај 2019. од 09:00 до 14:00 Издавање потврда о резултатима испита за ниво основне балетске школе
28. мај – 01. јун 2019. Часови припреме за полагање пријемног испита за одсек класичан балет
29. мај – 02. јун 2019. Часови припреме за полагање пријемног испита за одсек савремена игра
02. јун 2019. у 10:00 Полагање пријемног испита за одсек класичан балет
03. јун 2019. у 10:00 Полагање пријемног испита за одсек савремена игра
06. јун 2019. до 8:00 Прелиминарни резултати пријемног испита
06. јун 2019. од 8:00 до 16:00 Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемних испита
07. јун 2019. до 12:00 Коначни резултати пријемних испита
28. јун 2019. Упис

ispiti raspored maj_001
ispiti raspored maj_002

 

Упис

Кандидат се уписује у балетску школу према редоследу који се утврђује на основу:

  1. успеха на пријемном испиту,
  2. успеха у предходном школовању

Испит за ниво основне балетске школе (диференцијални испити) за одсек класичан балет и одсек савремена игра се састоји из три дела: класичан балет, историјске игре и солфеђо.

За упис у балетску школу за одсек класичан балет кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна балетска варијација, сценичност и физичке предиспозиције.

За упис у балетску школу за одсек савремена игра кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује: показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена кореографија, сценичност и физичке предиспозиције.

На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.
Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио пo 4 бода из сваког дела испита.

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ЗА УПИС У СРЕДЊУ БАЛЕТСКУ ШКОЛУ ПОЧИЊЕ КРАЈЕМ МАЈА МЕСЕЦА. Датум одређује Министарство просвете Србије.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ планира се за почетак јуна – одређује га Министарство просвете.

Comments are closed.